Deklaracja dostępności

Muzeum Pamięci Sybiru zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sklep-sybir.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-01

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2024-03-22

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

  • Nie wszystkie treści nietekstowe posiadają swoją tekstową alternatywę.
  • Brak dobrze widocznego wskaźnika fokusu dla elementów interfejsu obsługiwanych przy pomocy klawiatury.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-26.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorem do spraw dostępności w Muzeum Pamięci Sybiru jest Karolina Mosiej-Zambrano; adres poczty elektronicznej: k.mosiej@sybir.bialystok.pl; nr telefonu: 85 672 35 88.

Dane teleadresowe siedziby Muzeum Pamięci Sybiru: ul. Węglowa 1, 15-121, Białystok; adres poczty elektronicznej: sekretariat@sybir.bialystok.pl; nr telefonu: 85 672 36 01.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Składanie wniosków o zapewnienie dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia do Muzeum Pamięci Sybiru, dalej „Muzeum” z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej na zasadach określonych w przepisach prawa poprzez złożenie stosownego wniosku, który powinien zawierać:

  • imię i nazwisko wnioskodawcy
  • dane kontaktowe wnioskodawcy,
  • wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej albo aplikacji mobilnej lub elementu aplikacji mobilnej Muzeum, które mają być dostępne cyfrowo,
  • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
  • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wnioski mogą być składane w formie papierowej lub elektronicznej na adres odpowiednio:

Składanie skarg o braku zapewnienia dostępności

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej Muzeum wskazanych we wniosku wnioskodawcy, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z wnioskiem, o którym mowa powyżej, osoba ta ma prawo do złożenia do Muzeum skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Skargi mogą być składane w formie elektronicznej lub papierowej na adres odpowiednio:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Oświadczenia dodatkowe

Tłumacz języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie jest dostępny.

Informacja „O nas” jest w formacie easy to read oraz w polskim języku migowym: LINK
Wystawę stałą można zwiedzić samodzielnie przy użyciu audioprzewodnika, za pomocą urządzenia i słuchawek można zapoznanać się z zawartością merytoryczną wystawy. Audioprzewodniki posiadają wgraną ścieżkę dźwiękową z nagranym lektorem w różnych językach: polski, angielski, rosyjski, białoruski, ukraiński, litewski, łotewski, estoński, hiszpański, włoski, niemiecki, francuski
Jak i również :

  • ścieżka z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i niedowidzących
  • ścieżka dla osób niesłyszących i niedosłyszących z lektorem języka migowego

Dostępność architektoniczna

Muzeum Pamięci Sybiru, ul. Węglowa 1, 15-121 Białystok

Struktura funkcjonalna całego kompleksu Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku zbudowana została na głównym motywie jakim jest symboliczna droga. Dostęp do wnętrza budynku zapewniono bezpośrednio nawierzchnią pochylniami o spadku do 6% prowadzącą z poziomu placu do wejścia do budynku.

Dostępność wszystkich kondygnacji umożliwiają dźwigi osobowe z kabiną przystosowaną do przewozu wózków inwalidzkich.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na wszystkich kondygnacjach dostępnych dla zwiedzających.

Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla gości niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń wystawowych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.