Regulamin

Sklep internetowy sklep-sybir.pl funkcjonujący pod adresem https://sklep-sybir.pl/ prowadzony jest przez:

Muzeum Pamięci Sybiru z siedzibą w Białymstoku wpisanego do Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest miasto Białystok pod numerem RIK 08/17, NIP 5423264915, REGON 366215932.

SŁOWNIK


W rozumieniu niniejszego regulaminu za:

 1. Sprzedawcę uważa się Muzeum Pamięci Sybiru z siedzibą w Białymstoku przy ul. Węglowej 1, kod pocztowy 15-121, NIP: 5423264915, REGON 366215932;
 2. Sklep uważa się sklep internetowy sklep-sybir.pl, sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym https://sklep-sybir.pl/;
 3. Klienta uważa się każdą osobę fizyczną, prawną lub inna jednostkę nieposiadająca osobowości prawnej dokonującej zakupów w Sklepie;
 4. Konsumenta uważa się klienta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny;
 5. Dni robocze uważa się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;
 6. Produkt uważa się dostępną w Sklepie rzecz ruchomą będącą przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
 7. Regulamin uważa się niniejszy regulamin Sklepu;
 8. Zamówienie uważa się oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą;
 9. Konto uważa się konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie;
 10. Formularz zamówienia uważa się interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 11. Koszyk uważa się element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów;
 12. Umowę sprzedaży uważa się umowę sprzedaży Produktu zawieraną między Klientem a Sprzedawcą na odległość za pośrednictwem Sklepu. §1
KONTAKT ZE SKLEPEM


 1. Adres prowadzącego sklep:

Muzeum Pamięci Sybiru
Węglowa 1
15-121 Białystok

 1. Adres e-mail: sklep@sybir.bialystok.pl;
 2. Numer telefonu Sprzedawcy: 795-650-800;
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie;
 4. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze godzinach 8:00-16:00.§ 2
WYMAGANIA TECHNICZNE


Do składania zamówień na Produkty umieszczone w Sklepie, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer;
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 3. włączona obsługa plików cookies;
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 3
ZAKŁADANIE KONTA


 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 1.§ 4
SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ


 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, są zaproszeniem do zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie za pomocą strony internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie towaru i Regulaminie. 
 2. Klient wybiera towar z asortymentu prezentowanego na stronie internetowej sklep-sybir.pl i składa zamówienie korzystając z ww. strony internetowej 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy:
 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
 • zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 • jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać sposób dostarczenia Produktu oraz sposób płatności, wpisać dane do faktury;
 • kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail;
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w terminie określonym w Regulaminie. § 5
CENY


 1. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie umieszczone są przy danym towarze. 
 2. Ceny podawane na stronie sklepu: 
 • wyrażone są w PLN brutto/netto; 
 • nie zawierają kosztów przesyłki. 
 1. Na cenę wiążącą i ostateczną składa się: cena zamówionego towaru lub towarów oraz koszt dostawy. Cena ostateczna jest podawana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.


§ 6
PŁATNOŚCI


 1. Klient może dokonać zapłaty za zamówione towary: 
 • osobiście, płacąc gotówką upoważnionemu pracownikowi Muzeum Pamięci Sybiru w siedzibie Muzeum przy ul. Węglowej 1 w Białymstoku, gdzie nastąpi odbiór zamówienia, jeżeli Klient wybrał jako formę płatności „płatność przy odbiorze”. Brak płatności w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia powoduje anulowanie zamówienia
 • płatnością on-line na rachunek wskazany w § 6 ust. 2, płacąc przelewem elektronicznym, bankowym lub kartą płatniczą. W tym przypadku realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedawcy. Wpłata na konto/zaksięgowanie płatności na koncie Sprzedawcy powinna nastąpić w ciągu 14 dni od dnia zamówienia. W przypadku nie otrzymania zapłaty we wskazanym terminie, zamówienie zostanie anulowane.
 1. Dane do przelewu:

Muzeum Pamięci Sybiru
ul. Węglowa 1
15-121, Białystok
Nr konta: 87 1240 5211 1111 0010 7682 2509
Bank: Pekao S.A.

 1. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT, ewentualnie duplikat faktury lub jej korekta jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. Akceptacja Regulaminu przez Klienta stanowi jednocześnie jego zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54, poz. 535, t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221).


§ 7
WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY I DOSTAWA


 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym;
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży;
 3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie;
 4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od zaksięgowania kwoty na koncie Sprzedawcy;
 5. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta po przyjęciu zamówienia;
 6. Dostawa Produktu odbywa się na terenie całego świata;
 7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży;
 8. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.§ 8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY


 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia produktu Konsumentowi;
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres lub adres e-mail Sprzedawcy wskazany w § 1. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą;
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu;
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami;
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
 • Konsument powinien odesłać produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle produkt przed upływem tego terminu;
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu;
 • Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości lub pogorszenie stanu produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.§ 9
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ


 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1063), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1063), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
§ 10
DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTNERNETOWYM


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU w Białymstoku z siedzibą przy ul. Węglowej 1, 15-121 Białystok, NIP: 5423264915, REGON: 366215932;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@sybir.bialystok.pl lub pod adresem korespondencyjnym – MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU ul. Węglowa 1, 15-121 Białystok z dopiskiem IOD;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia;
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia;


§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy Kodeks cywilny; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.